Algemene voorwaarden van Dorine Smit, Fotografie,
versie 2.1, d.d. 02122019

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder;
  Aw: Auteurswet 1912
  Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
  Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 2. Toepassing
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dorine Smit, Fotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van de e voorwaarden zijn afgeweken.

 3. Offerte
  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Dorine Smit, Fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 4. Vergoeding
  4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Dorine Smit, Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

  4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Dorine Smit, Fotografie naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Dorine Smit, Fotografie onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Dorine Smit, Fotografie in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

  4.3 Indien aannemelijk is dat Dorine Smit, Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 5. Factuur en betaling
  5.1 De Wederpartij zal de factuur van Dorine Smit, Fotografie op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Dorine Smit, Fotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

  5.2 Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum.

  5.3 De Wederpartij verricht de aan Dorine Smit, Fotografie verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Dorine Smit, Fotografie heeft verstrekt.

  5.4 Indien Dorine Smit, Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

  5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

  5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Dorine Smit, Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Dorine Smit. Fotografie dan ook.

 6. Controle
  6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Dorine Smit. Fotografie na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Dorine Smit, Fotografie aan te wijzen RA/AA accountant.

  6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2 % afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Dorine Smit. Fotografie voldoen.

 7. Bewijsexemplaar
  Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij ter stond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Dorine Smit, Fotografie te doen toekomen.

 8. Levering
  8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Dorine Smit, Fotografie haar bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Dorine Smit, Fotografie onbeschadigd retour zijn ontvangen.

  8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

  8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Dorine Smit, Fotografie vastgesteld.

  8.4 Indien Dorine Smit, Fotografie en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Dorine Smit fotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50 % te verhogen.

  8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

  8.6 Dorine Smit, Fotografie verkoopt haar digitale bestanden. Dorine Smit, Fotografie is niet verantwoordelijk voor de beeldweergave van de digitale aangeschafte bestanden. Door bestanden weer te geven op een niet correct ingesteld beeldscherm kunnen de kleuren en de helderheid anders ervaren worden. Dorine Smit, Fotografie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoproducten, waarvan de kleur en de helderheid afwijkt van de afbeelding op een beeldscherm, geleverd door derden.

 9. Klachten
  Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Dorine Smit, Fotografie te worden medegedeeld. Dorine Smit, Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Toevoeging: Als fotograaf doe ik altijd mijn uiterste best om aan uw verwachtgingen te voldoen. Indien ik om welke reden dan ook niet aan uw wensen/verwachtingen voldoe, is het maximaal te claimen bedrag mijn omzetwaarde van de opdracht. In dit geval betaalt u de opdracht niet, waarbij de foto’s in bezit en eigendom blijven van Dorine Smit, Fotografie. Vervolgschade kan niet worden geclaimd. Door mij de opdracht te verstrekken, verklaart u zich hiermee akkoord.

 1. Bezit/eigendom Beelddragers
  10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Dorine Smit, Fotografie zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Dorine Smit, Fotografie.

  10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Dorine Smit, Fotografie.

  10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Dorine Smit, Fotografie is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

  10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Dorine Smit, Fotografie hierdoor lijdt te vergoeden.

  10.5 Beelddragers blijven eigendom van Dorine Smit, Fotografie. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen

 2. Zichtzendingen
  11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

  11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

  11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Dorine Smit, Fotografie hierdoor lijdt te vergoeden.

  11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Dorine Smit, Fotografie, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 3. Herstelkosten
  Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Dorine Smit, Fotografie recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel is zijn omraming is gehaald.

 4. Opdracht
  13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Dorine Smit, Fotografie zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

  13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Dorine Smit, Fotografie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Dorine Smit, Fotografie aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Dorine Smit, Fotografie overeenkomstig de offerte.

  13.3 Dorine Smit, Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

  13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Dorine Smit, Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Dorine Smit, Fotografie is geretourneerd.

  13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Dorine Smit, Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

  13.6 Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

  13.7 Annuleren van de geplande foto opdracht dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Dorine Smit fotografie 50 % van de anders gemaakte kosten in rekening brengen voor de Wederpartij.

  13.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Dorine Smit, Fotografie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Dorine Smit, Fotografie werkt o tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

  13.9 Dorine Smit, Fotografie is gerechtigd, bij ziekte van de fotograaf of in geval van ernstige omstandigheden, waardoor het Dorine Smit, Fotografie niet mogelijk is de opdracht zelf uit te voeren, zorg te dragen, indien mogelijk, voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeen te komen met de Wederpartij of de opdrachtovereenkomst te ontbinden. Mocht de vervangende fotograaf een hogere vergoeding vragen, dan de vergoeding die is overeengekomen in de opdrachtovereenkomst met de Wederpartij door Dorine Smit, Fotografie, dan is Dorine Smit, Fotografie niet aansprakelijk voor deze meerprijs. Bij ontbinden van de opdrachtovereenkomst door Dorine Smit, Fotografie is Dorine Smit, Fotografie niet aansprakelijk voor de kosten die voort vloeien uit deze ontbinding.

 5. Internet
  14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

  14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop ven het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

  14.3 De Wederpartij zal Dorine Smit, Fotografie vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Dorine Smit, Fotografie verstrekken.

Toevoeging: Het publicatierecht van door mij, Dorine Smit fotografie, gemaakte opnamen blijft in eigendom van Dorine Smit fotografie, de fotograaf, tenzij anders overeengekomen. Hieronder valt ook publicatie op internet.

 1. Auteursrecht
  Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Dorine Smit, Fotografie.

 2. Licentie
  16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Dorine Smit, Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

  16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Dorine Smit, Fotografie , hebben bedoeld.

  16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen inde licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

  16.4 Indien door Dorine Smit, Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke goedkeuring.

 3. Sub licenties
  Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

 4. Inbreuk op auteursrecht
  18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Dorine Smit, Fotografie

  18.2 Bij inbreuk komt Dorine Smit, Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de door Dorine Smit, Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige gelden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 5. Naamsvermelding
  19.1 De naam van Dorine Smit, Fotografie, dorinesmit.nl, dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

  19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Dorine Smit, Fotografie een vergoeding toe van tenminste 110% van de door Dorine Smit, Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

  19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam Dorine Smit, Fotografie op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Dorine Smit fotografie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgends de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 6. Persoonlijkheidsrechten
  20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Dorine Smit, Fotografie conform artikel 25 lid 1 subcendAw in acht.

  20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Dorine Smit, Fotografie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Dorine Smit, Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 7. Rechten van derden
  21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Dorine Smit, Fotografie van alle aanspraken te dier zake.

  21.2 Dorine Smit, Fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
 1. Aansprakelijkheid Dorine Smit fotografie
  Dorine Smit, Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Dorine Smit, Fotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 2. Faillissement/surseance
  Zowel Dorine Smit, Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de
  Wederpartij heeft Dorine Smit, Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 3. Copyright site
  24.1 Dorine Smit, Fotografie is en blijft intellectueel eigenaar van de foto’s, die door Dorine Smit zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, ect en op deze site, dorinesmit.nl, worden aangeboden.

  24.2 Dorine Smit, Fotografie bewaart uw digitale originele en bewerkte bestanden tijdelijk. Dorine Smit, Fotografie verwijst u naar de Privacyverklaring op www.dorinesmit.nl, waarin alles over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens staat vermeld.

  24.3 Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechten vrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is verboden.

 4. Rechts- en forumkeuze
  25.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

  25.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

  25.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Dorine Smit, Fotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  Download de voorwaarden in pdf hier

W: www.dorinesmit.nl, T : 0181317141   M : 0642146629, KvK : 60227990, Bank: NL 65 RABO 0133587673