De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, dorinesmit.nl

Dorine Smit betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Dorine Smit is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen en is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze websites van derden.

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dorine Smit.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Dorine Smit garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Dorine Smit wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het ongestoord gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Dorine Smit behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Mocht u problemen ondervinden op mijn site, laat me dit dan weten door het sturen va een e-mail. Ik zal dan mijn uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright website dorinesmit.nl

© Copyright Dorine Smit, Fotografie 2014.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (dorinesmit.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Dorine Smit of zijn gelicenceerd aan Dorine Smit.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dorine Smit of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Dorine Smit, Fotografie”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Dorine Smit voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.